Regulamin Rodo

RODO: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przedstawiamy Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych, realizując tym samym obowiązek informacyjny.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest Garmat Arkadiusz Białek z siedzibą w Wilkowicach 43-365 ul. Żywiecka 139 operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.garmat.pl (dalej „Garmat”).

 

2. Jak się skontaktować z firmą, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Garmat. Dane kontaktowe:

 • adres e-mail: kontakt@garmat.pl,

 • adres korespondencyjny: Garmat Arkadiusz Białek ul. Żywiecka 139 43-365 Wilkowice

 

3. Skąd Garmat ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zamiarem złożenia zamówienia w naszej firmie, po uprzedniej korespondencji mailowej lub dokonaniu zakupu w sklepie  www.garmat.pl

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gamat?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku ze złożeniem zamówienia w Garmat.pl w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji, wykonania płatności i realizacji dostawy;

 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z Garmat.pl;

 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), także sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Garmat.pl, którym jest: • zapewnienie obsługi płatności;

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Garmat oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • prowadzenie badań i analiz Garmat.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

5. Czy musisz podać Garmat swoje dane osobowe?

Garmat wymaga podania przez Ciebie wyłącznie danych niezbędnych do zrealizowania złożonego zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe i adres). Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

6. Jakie masz uprawnienia wobec Garmat w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Garmat; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

7. Komu Garmat udostępnia Twoje dane osobowe?

Garmat może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym firmę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe. Garmat może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

8. Jak długo Garmat przechowuje Twoje dane osobowe?

Garmat przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania transakcji. Dodatkowo dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Garmat.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

9. Czy Garmat przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC  w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

10. Czy Garmat przetwarza Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl